ปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
คณะนิติศาสตร์ มรส. #จัดโครงการ พัฒนานักนิติศาสตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม #กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ปลูกฝังความเป็นนักนิติศาสตร์ให้ว่าที่บัณฑิต
       วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีี ได้จัดโครงการพัฒนานักนิติศาสตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายกรอังกูร ทองนอก อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักอัยการภาค 8 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมตัวของนักกฎหมายไทยในยุคดิจิทัล” และ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักนิติศาสตร์มืออาชีพ” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณนัชฐิภาภรณ์ วงศ์ตา ช่างแต่งหน้า-ทำผมในกองถ่าย และพันจ่าตรีกุญจนาท เพียรเลขา เสมียนแผนกโยธา กองกิจการพิเศษฐานทัพเรือ กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนานักนิติศาสตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ ผศ.ดร.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม