คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น
คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
         เมื่อวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท จังหวัดกระบี่ ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.ศุภัทรชญา วีระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ
           
โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ พร้อมด้วย รศ.ดร อรุณี หรดาล และ ศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม