อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ทางนิติศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดโครงการการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ทางนิติศาสตร์
✅เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ทางนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์”
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ทางนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางของ ก.พ.อ. ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา นำไปสู่การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ผศ.ดร.นพดล ทัดระเบียบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม