อาจารย์อภิชาติ โกศล ร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สำหรับคณะกรรมการประจำคณะ รุ่น 27

อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผนนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สำหรับคณะกรรมการประจำคณะ รุ่น 27 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ เป็นหลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ สำหรับคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ ในการบริหารงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี