อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเตรียมตัวสอบวิทยานิพนธ์

อบรม
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเตรียมตัวสอบวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
       วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ (ชั้น 3) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นประธานโครงการพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม หลักสูตร กิจกรรม เตรียมความพร้อมในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเตรียมตัวสอบวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยมี ผศ.นิรมล ยินดี กล่าวรายงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายให้แก่นักศึกษาปริญญาโท