สิทธิชุมชนกับการจัดการพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ : ทางออกของชุมชน

ชุมชน
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดเสวนาทางกฎหมาย “สิทธิชุมชนกับการจัดการพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ : ทางออกของชุมชน”
     วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีี ได้จัดโครงการพัฒนานักนิติศาสตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม กิจกรรมเสวนาทางกฎหมาย “สิทธิชุมชนกับการจัดการพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ : ทางออกของชุมชน” ได้รับเกียรติจากนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางและกระบวนการตรวจสอบโครงการแลนค์บริดจ์” ส่วนกิจกรรมเสวนา ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ ได้แก่ ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ : สมาชิกวุฒิสภา รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ : อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพิเชษฐ์ เทศรัตน์ : กำนันตำบลวังตะกอ (ผู้แทนชุมชน จังหวัดชุมพร) นายอรรคพล อรุณโชติ : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลราชกรูด (ผู้แทนชุมชน จังหวัดระนอง) และนายสุรชัย ส้มเกลี้ยง นักสื่อสารมวลชนสังกัดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
         โครงการพัฒนานักนิติศาสตร์ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม กิจกรรมเสวนาทางกฎหมาย “สิทธิชุมชนกับการจัดการพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ : ทางออกของชุมชน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิชุมชนกับการจัดการพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ นำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กฎหมายแก้ปัญหาสังคม ได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง กล่าวรายงานวัตุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเสวนาจำนวนมาก