คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมพิธีสมโภชและแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์
            วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฎร์ธานี ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ร่วมกับภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น