โครงการบรรยายทางวิชาการ #กิจกรรม หัวข้อ “การปฎิรูปกฎหมายไทย”

คณะนิติศาสตร์ มรส. #จัดกิจกรรมวันรพี ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565 #ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ และผู้ที่สนใจ #เข้าร่วม โครงการบรรยายทางวิชาการ #กิจกรรม หัวข้อ “การปฎิรูปกฎหมายไทย”
⭕️ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และออนไลน์ทางระบบ Zoom meeting
✅วิทยากร โดย.. รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Meeting ID: 362 926 1606
Passcode: LawSRU09