อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเค้า โครงวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

ณะนิติศาสตร์ มรส. #ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจ #เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเค้าโครงวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม