มรส.จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
         วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุลคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ที่ผ่านมา และพิจารณาแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบหุ้นส่วนร่วมกัน (Partner Ship) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม คุ้มครองและเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป