นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมืออัยการคุ้มครองสิทธิฯ บริการวิชาการ ความปลอดภัยทางเพศแก่เยาวชน

บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ อาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ศุภัทรชญา  วีระกูล อาจารย์อภิชาติ โกศลและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 

อาจารย์ธัญญาภัส  ทองมุสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะบรรยายด้วยวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะนักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมาก 

ในการนี้ขอขอบคุณท่านอัยการญาดา รัตนอารักขา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อำเภอไชยา)ที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่มาเป็นประธานเปิดงาน(ได้ข่าวว่าท่านเรียนจบจากที่นี่) ขอบคุณอาจารย์บอย คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังคอยดูแลจัดสถานที่ให้ ขอบคุณพี่ๆนักศึกษาที่ไปรวมจัดทำสันทนาการให้ความบันเทิงพร้อมข้อคิดๆในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้