คณะนิติศาตร์ มรส.จัด กิจกรรม ค้นหาตัวแทนที่มีอัตลักษณ์เป็นนักนิติศาสตร์

กิจกรรม
คณะนิติศาตร์ มรส.จัดกิจกรรมประกวดทูตกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อค้นหาตัวแทนที่มีอัตลักษณ์เป็นนักนิติศาสตร์ ทำกิจกรรมร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทูตกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาภาคปกติ เพื่อค้นหาตัวแทนที่มีอัตลักษณ์เป็นนักนิติศาสตร์ ทำกิจกรรมร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ต่อไป