กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา

  1. นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น
  2. นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://law2.sru.ac.th
  3. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะฯจะระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเรียกตัวกลับและดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
  4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นกิจกรรมบังคับตามโครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา
  5. หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่นายสุชาติ ด้วงทองกุล นักวิชาการศึกษา  โทร 077-913378  ในวัน เวลาราชการ

เอกสารแนบ

ปฏิทินกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ

แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน

ข้อมูลหน่วยงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2560