ปฏิทินการฝึกประสบการณ์

ปรับปรุง(7 มี.ค.2562)ปฏิทินการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2562

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา

 1. นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น
 2. นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  https://law.sru.ac.th
 3. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะฯจะระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเรียกตัวกลับ และดำเนินการทางวินัยนักศึกษาทุกราย
 4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นกิจกรรมบังคับตามโครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา
 5. หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่นายสุชาติ ด้วงทองกุล นักวิชาการศึกษา  โทร 077-913378 ในวัน เวลาราชการ

  เอกสารแนบ

  แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ

   

  law-students-in-the-regular-62