คณะนิติศาสตร์ มรส. มอบรางวัล นักศึกษาร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาถิ่น(ภาษาใต้) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย

มอบรางวัล
คณะนิติศาสตร์ มรส. มอบรางวัล ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที กฎหมายโดยใช้ภาษาถิ่น(ภาษาใต้) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่สำคัญ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และยกระดับการดำเนินงานต้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยในมิติต้านกฎหมาย
     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 สัปดาห์วันรพี65 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีเทิดพระเกียรติ“พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาที กฎหมายโดยใช้ภาษาถิ่น(ภาษาใต้) ซึ่งแข่งขันไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
      ผลการแข่งขันโต้วาทีกฎหมายโตยใช้ภาษาถิ่น (ภาษาใต้)คณะกรรมการได้ตรวจผลการแข่งชัน และประกาศผลการแข่งขันโต้วาที่กฎหมายโดยใช้
ภาษาถิ่น (ภาษาใต้) ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ ทีมรพีพัฒน์
1.นางสาวปรชญา บุญตรี
2.นางสาวอริสา สุวรรณวงศ์
3.นายธีรศักดิ์ บูรณ์ชนะ
รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 #ทีมคนสวยชวนไปศาล
1.นางสาวสุดารัตน์ ราชมณี
2.นางสาววันวิสาข์ นุ่มนวล
3.นางสาวอรัญญา เวทยา
รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร
🥉รางวัลชมเชย
1.นายวีรภัทร แซ่ด่าน
2.นางสาวบุณยวีร์ สุขเอียด
3.นางสาวสาธิตา เรื่องอินทร์
1.นายสมชาย แก้วขาว
2.นางสาวกุลสตรี ทับทอง
3.นางสาวสุภาวดี วรรณทอง
รับเงินรางวัลทีมละ 500 บาท และเกียรติบัตร