Beautiful of Law

นศ.นิติศาสตร์ มรส.ใช้ภาพถ่ายสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย“ Beautiful of Law ”

นักศึกษานิติศาสตร์ นำเสนอผลงาน ความงดงามของชีวิต โดยจัด Gallery ภาพถ่ายใน Theme “Beautiful of Law”  ใช้ภาพถ่ายสื่อความหมานสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ขอเชิญท่านที่สนใจสามารถชมผลงานได้ที่  ห้อง 5801 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Beautiful of Law Beautiful of Law Beautiful of Law Beautiful of Law