CHICAGO_KENT

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมมือ IIT CHICAGO_KENT COLLGE OF LAW บรรยายนิติมหาบัณฑิต

วันที่ 4 สิงหาคม 2562  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หลักสูตรนิติมหาบัณฑิตได้รับเกียรติจาก Dear prof. Harold j. krent, จาก IIT CHICAGO _ KENT COLLGE OF LAW สหรัฐอเมริกา บรรยายรายวิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา

CHICAGO _ KENT
คณะนิติศาสตร์ ขอบพระคุณยิ่ง และโดยเฉพาะ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์และ ดร.พงษ์ภัฎ เรียงเครือ ที่คอยประสานงานให้เกิดผลสำเร็จในการตกลงทำความร่วมมือครั้งนี้

 

CHICAGO _ KENT