นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดโครงการโรงเรียนพลเมือง

โรงเรียนพลเมือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายเชวง ช่วยบำรุง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และอดีตนายกองค์การบริการส่วนตำบลโมถ่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

 

วันที่26 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัวสำหรับเด็กและเยาวชน” โดย อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล และอาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และอาจารย์พงศกร  ถิ่นเขาต่อ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสัมมนา “รู้หน้าที่ มีวินัย ห่างไกลยาเพติด มีจิตสาธารณะ” และกิจกรรมนันทนาการโดย ร้อยตรีอารมณ์  หมวดเพ็ง , จ่าสิบเอกปราโมทย์ แก้วประถม และ สิบเอกอรุณ แก้วเจริญ วิทยากรจาก ค่ายวิภาวดีรังสิต  กรมทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลังจากที่นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง นำคณะวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา  ชมบ้านของพ่อ ร.9  

ซึ่งสนามเด็กเล่นพัฒนาสมองตามแนวทางBBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9)เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก ๆระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 6 ฐานประกอบด้วย
1. บ้านต้นไม้ บ้านของพ่อ ร.9  : ศูนย์รวมจิตรใจในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
2.ห้องสมุดลิง : เป็นการส่งเสริมการอ่าน พัฒนาการสมอง
3.ลานเล่านิทาน : ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษากล้าแสดงออก
4.ดิน ทราย โคลน น้ำ : พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก คิดสร้างสรรค์
5. สระฝึกว่ายน้ำ :ทักษะเพื่อความอยู่รอด
6.พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง : ทักษะเพื่อการยังชีพ  ซึ่งทางโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้าน ได้ช่วยกันก่อนสร้าง โดยใช้เวลาก่อสร้าง 89 วันและได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

นอกจากนี้ ผอ.สันติศักดิ์ กล่าวว่า โรงเรียนเน้นการพัฒนาเด็ก ด้วยศาสตร์พระราชา และปรัชญา ปราชญ์ของโลก คือ พุทธทาสภิกขุ  เรื่องการสร้างคนดี / คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง