พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มรส.

มอบ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดประชุมคณะ เพื่อแถลงนโยบายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา เป็นตัวแทนบุคลากรฝ่ายวิชาการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี และมีคุณเพ็ญวดี ภักดีคำ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล แถลงนโยบายที่ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฎิบัติงานต่อไป