กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2564

ฝึกประสบการณ์


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต(น.บ.) เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูลความรู้และทักษะวิชาชีพนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Icon

ประกาศ 127.16 KB 89 downloads

...