ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มรส.(ภาคบัณฑิต รุ่น 2) แสดงความยินดีกับคณบดีนิติศาสตร์

รุ่นที่2
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มรส.(ภาคบัณฑิต รุ่น 2) แสดงความยินดีกับคณบดีนิติศาสตร์ และร่วมขับเคลื่อนสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มรส.
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณปัญญา แสงสุริยัน คุณผ่องศรี ชูรอด คุณชนินทร์ เหมธากรณ์ คุณจำเนียร วิบูลย์ศิลป์ คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ และคุณวิทยา แซ่โคว้ ตัวแทนศิษย์เก่านิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2 ที่นำของที่ระลึกและกระเช้ามอบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมพูดคุยแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ของศิษย์เก่า รวมถึงการดำเนินการขับเคลื่อนสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ต่อไป
 
ปรึกษา
ภาคบัณฑิต