คณะนิติศาสตร์ มรส. มอบทุนนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน

มอบทุนนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มรส. มอบทุนนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565
       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 “วันรพี” ในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินตามที่ได้รับคัดเลือกตามประกาศของคณะนิติศาสตร์
“ทุนนิติศาสตร์” ได้แก่ทุนจากที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการระดมทุนการศึกษาในกิจกรรม 19 ปี ก้าวไปด้วยกัน 99 บาท ร่วมสร้างขวัญเพื่อน้องๆของเรา
       คณะนิติศาสตร์ได้กำหนดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 5 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นางสาวชญานิน บุญตั้น
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 8,900 บาท
2. นายดนัยกร จีนหีต
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 8,900 บาท
3. นางสาววันสิริ เอียดซ้าย
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 6,000 บาท
4. นางสาวบุณยวีร์ สุขเอียด
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 6,000 บาท
5. นางสาวกมลทิพย์ ทองเกลี้ยง
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 4,450 บาท
          คณะนิติศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ เจ้าของทุนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จะจัดสรรเงินกองทุนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนทุกประการ 
           สนใจร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ติดต่อ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    โทรศัพท์ 0-7791-3378 , 0-8127-07772 , 0-9435-49708