บุคลาการสายสนับสนุน ร่วม กิจกรรมอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office” แก่บุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

บุคลาการสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office” แก่บุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีนางสาวสุชาดา แซ่หลี หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นวิทยากร ณ ห้องภูมิพลินทร์ ชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี