นายชวน หลีกภัย ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต”ปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย #ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” #เพื่อส่งเสริมและปลูก ฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
🔺 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี 2566 และปาฐกถาพิเศษ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” ในการนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายระบบอำนวยการ กล่าวต้อนรับ โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีร่วมให้การต้อนรับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน
✅สำหรับโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านเมืองสุจริต #ภายใต้ความร่วมมือ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี #นำโดย ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์