นิติศาสตร์ มรส. ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา

ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์ผู้สอนนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ