โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562

นิติศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ เน้นพัฒนานักศึกษาเพื่อรับใช้ท้องถิ่น

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562  ณ ห้อง LAW 203 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ ซันไรซ์ รีสอร์ท ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562 โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562 โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2562

กระบวนการพัฒนาและการวางแผนในการปฏิบัติงานของคณะหรือหน่วยงานย่อมเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นจะต้องมีแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่จะมาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางหรือทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์มาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณยังจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย ตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีเดิมในการจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปีที่มีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อให้ได้กรอบ หรือแนวทางสำหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของมหาวิทยาลัย

[cs_gallery column_size=”1/3″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”km2561″ cs_gal_pagination=”On”]