นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อผลิตนักกฎหมายออกรับใช้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ“วันรพี” จึงมีเจตจำนงจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางกฎหมายและกล้าแสดงออกในการตอบปัญหากฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 61

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศ

 1.  นายชากริช หวานตะเหล็บ
 2.  นายวันเฉลิม วิจารณ์
 3.  นายธนภัทร ทองมณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 1. นายดุษฎี วตะกรณ์
 2.  นายนาคพงศ์ แซ่ตั่น
 3.  นางสาวอาริญา มีเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 1. นายศุภวัฒน์ จันทวังหวัด
 2. นายทักษะดนัย นุ้ยคง
 3. นายจิรภัทร์ ทัศทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

 1. นายปกรน์ การดี
 2. นายณัฐพงษ์ ส่งประเสริฐ
 3. นางสาวกมลวัลย์ แซ่ซี

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4

  รางวัลชนะเลิศ

  1. นายศรณรงค์ ชูรักษ์
  2. นายเมธา มะหมัด
  3. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูรอด

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

  1. นางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธ์
  2. นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด
  3. นายสิรภพ มังคะลี

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 2

  1. นางสาวนิรมล พืชผล
  2. นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง
  3. นายอำนวยวิทย์ สำเภา

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รางวัลชมเชย

  1. นายสิทธิพร โยมญาติ
  2. นางสาวพัชรินทร์ แหวนเพ็ชร
  3. นายณัฐภูมิ พรมฤทธิ์

   นักศึกษาต่างคณะ
   รางวัลชนะเลิศ

   1. นายณัฐวุฒน์ ภักดี
   2. นางสาวอัญชลีภรณ์ เรืองทอง
   3. นายสัจพร บริชูรณ์

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

   1. นายกิตติพงศ์ ช่วยบำรุง
   2. นายนัฏฐภัทร บุญทิพย์
   3. นายเริงกมล พัฒฉิม

   รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2

   1. นางสาวพิมลพรรณ ชัยฤกษ์
   2. นางสาวอาภัสรา อินทร์เมือง
   3. นางสาวกานต์ธิดา ภูมิเมือง

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รางวัลชมเชย

   1. นางสาวศุภกานต์ ชายเกตุ
   2. นางสาวจันทร์จิราพร มูลทองหลวง
   3. นายสิทธินนท์ บริสุทธิ์