นิติศาสตร์ มรส.เชิญประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษ “ บทบาทนักกฎหมาย ”

บทบาทนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักกฎหมายกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายชุมพล กาญจนะ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักศึกษา เข้าร่วมมากกว่า 500 คน

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอต้อนรับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาที่ให้เกียรติอย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดียิ่ง เป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติตลอดมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้ว“ราชภัฏ”คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ 

ด้าน ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุด นับจากวันนี้ทุกคนจะได้ใช้สรรพนามแทนตัวว่านักศึกษา ซึ่งมีความหมายว่า “ ผู้ที่ศึกษาหาความรู้ ทั้งในสาขาวิชาของตน และศาสตร์ความรู้ต่างๆ การที่จะเป็นนักศึกษาอย่างถึงพร้อมนั้นทุกคนต้องมีความมานะเพียรพยายามและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ขอให้นักศึกษานิติศาสตร์ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มุ่งผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ ภาษา เทคโนโลยี คุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการศึกษา เพื่อให้บรรลุถึงความสําเร็จคือ “บัณฑิต” อันจะเป็นกําลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ส่วน ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ ได้เชิญนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาทของนักกฎหมายที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาวิชากฎหมายกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย เพื่อให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักในความสําคัญที่จะสร้าง นักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อสังคม เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยะธรรมอย่างแท้จริง การปฐมนิเทศจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังต้องดํารงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


https://www.facebook.com/law.sru.ac.th/videos/2382140955395180/

ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook