นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา”นิติทายาท”กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา"นิติทายาท"กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าเริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์  พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบทุนนิติทายาท  ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนมอบทุน นิติทายาท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ประกอบด้วย

1.นางสาวนิรมล พืชผล      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  2

2.นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน    นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  3

3.นายวิโรจน์ สว่างศรี      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  4

4.นายสิทธิพร โยมญาติ  นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี 3

5.นายอนุรักษ์ นาครมย์  นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  1