นิติศาสตร์ มรส.เปิดหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สิ้นสุดการรอคอย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 20 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1.วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
2.วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สอบคัดเลือก
3.วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4.วันที่ 27 ตุลาคม 2561 รายงานตัวและปฐมนิเทศ
5.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เปิดเรียน
อ่านรายละเอียด
ll-m

ที่มา http://graduate.sru.ac.th/