ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ

วิชาการ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook live
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ” 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โดยรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/?