นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการความร่วมมือทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการสังคม ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” ขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และนายณัทพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีความยินดีและชื่นชมกิจกรรมในวันนี้ของคณะนิติศาสตร์ ที่ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องชื่นชมอาจารย์ที่ได้ประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเกิดเป็นประโยชน์แก่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ รวมถึงสามามารถเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อประชาชนและสังคมได้ อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายนอกและประชาชนโดยมีคณะและมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง

อาจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชาชนทางด้านกฎหมาย กล่าวว่า เนื่องจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและแลกเปลี่ยนความรู้ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงได้จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อประชาชน โดยเชิญวิทยากรจากสภาทนายความมาบรรยายให้ความรู้ให้แก่ผู้นำท้องที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และประชาชนผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในท้องถิ่นต่างๆ และให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายได้มากขึ้น มีความรู้ มีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และกระบวนการขอความช่วยเหลือทางคดีจากสภาทนายความ คณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ในการบริการชุมชนท้องถิ่น ตามพันธกิจ และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มมากขึ้น


ดูภาพโครงการเพิ่ม