คณะนิติศาสตร์ มรส. รับรางวัลในกิจกรรมมหาวิทยาลัย ปลอดบุหรี่

ปลอดบุหรี่
คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานมอบป้ายรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่แก่ตัวแทนทุกคณะและได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมโดยกองพัฒนานักศึกษา และชมรม To Be Number One ที่ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง 14 มิถุนายน 2565 โดยมีการประกวดนิทรรศการ การประกวดสื่อรณรงค์ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง รณรงค์เลิกบุหรี่ คุ้มครองผู้ไม่สูบ ประกวดขับร้องเพลงสตริง และประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
ผลปรากฎว่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดังนี้
🔺🔺การประกวดนิทรรศการรณรงค์งดสูบบุหรี่
รางวัลชมเชย ทีมคณะนิติศาสตร์ นายวชิระ จงรักษ์ (ตัวแทนทีม)
🔺🔺การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งได้แก่
รางวัลชมเชย นาย อโนชา คะตะวงษ์ (นักศึกษาคณะนิติศาสตร์)