คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้ารับการ ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน 2564

ประเมิน
คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท) ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (3.70)
🌟เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฏิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ #เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2564 🌎 โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
☑ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ประธานกรรมการ
☑อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม กรรมการ
☑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
#หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
✅คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ 31 มกราคม 2561
✅สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ 21 เมษายน 2561
✅สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เมื่อ 24 เมษายน 2561
✅สำนักงานการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตร เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562
✅คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรองคุณวุฒิหลักสูตร เมื่อ 8 มิถุนายน 2562
✅เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน
☑รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ประธานหลักสูตร
☑รองศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
☑อาจารย์ ดร.นพดล ทัดระเบียบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร