คณะนิติศาสตร์ มรส. ศึกษาดูงาน ศาลปกครองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศึกษาดูงาน
คณะนิติศาสตร์ มรส. นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง​ที่​ กศป.รับรอง​รุ่น2​ คณะนิติศาสตร์​ ​มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้อบรมได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการอบรมหลักสูตร
✅เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ศาลปกครองสงขลา จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารหลักสูตรนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และผู้อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแนะนำเกี่ยวกับศาลปกครอง #เพื่อให้ผู้อบรมได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการอบรมหลักสูตร และผู้รับการอบรมฯ ยังได้รับฟังการแนะนำการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการประชุมทางจอภาพ โดยนายวินัย คงพันธุ์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ และนางสาวสรินยา หยีสมันอาหลี เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ ณ ห้องพิจารณาคดี 2 อาคารศาลปกครองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา