เขียน SAR สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

sar
คณะนิติศาสตร์ มรส. เตรียมความพร้อมเขียน SAR สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 ณ ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราเพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการดำเนินงานบริการคณะนิติศาสตร์ กิจกรรม “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจะเข้ารับการประเมินหลักสูตรในวันที่ 20 และ 22 มิถุนายนนี้