คณะนิติศาสตร์ มรส. สร้างความเข้าใจ เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)

sdg
 
         วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องศูนย์ผลิตนักกฎหมายพันธุ์ใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของคณะ กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุญนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG MOVE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม มี ผศ.พรอุมา วงศ์เจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ