วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)
– มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตรเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 20 ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT.)

– อบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Active learning and Civic Education)”
– อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 2550
– อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2551

– กฎหมายธุรกิจ
– กฎหมายทรัพย์และที่ดิน
– กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คดีบุคคล
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม