มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มาต้อนรับ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 มาบรรยายพิเศษและให้ความรู้โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนมรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
นอกจากนั้น
นายเชิดชาย บัวเพชร ผู้พากษาศาลแขวงสุราษฎร์ธานี บรรยายหัวข้อ สิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญา

นายกรอังกูร ทองนอก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายหัวข้อ บทบาทของพนักงานอัยการตามกฎหมาย

พันตำรวจเอกปรีชา กลัดสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  บรรยายหัวข้อ พระชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 8 บรรยายหัวข้อ เจตนารมณ์และกระบวนการดำเนินคดีของศาลยุติธรรม

นายสมชัย เลี้ยงจรูญรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายหัวข้อ สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เกี่ยวข้องกับทนายความ

ณ ห้อง GA 101 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนมรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน