ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย และรับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเหนือท่า ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
 

อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการรับใช้สังคม โดยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและกระบวนการในการแจ้งความร้องทุกข์ การบังคับใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ในสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริง ปฎิบัติงานจริง จบออกไปเป็นบัณฑิตที่ทำงานรับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”training-students” cs_gal_pagination=”On”]