Category Archives: ศูนย์ช่วยเหลือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีหน้าที่งานช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย  ดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านกฎหมายในลักษณะมีค่าตอบแทนการอบรมและให้บริการไม่มีค่าตอบแทน

นิติศาสตร์ มรส.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเก็บข้อมูล ช่วยคนลำบาก ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน

ช่วยคนลำบาก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบากเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผศ.นนทชัย  โมรา  คณบดีคณะนิติศาสตร์มอบหมายให้ ผศ.ภูภณัช  รัตนชัย บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิของรัฐอย่างเท่าเทียมกันต่อไป  จากข้อมูลผู้ยากลำบากที่ไม่บัตรประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนาน 19 ราย แบ่งเป็นอำเภอไชยา 1 ราย อำเภอคีรีรัฐ 5 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอพระแสง 3 ราย อำเภอเคียนซา 4 ราย อำเภอวิภาวดี 1 ราย และอำเภอบ้านนาสาร 3 ราย 

นิติศาสตร์ มรส.ให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน” วันสันติภาพสากล “

วันสันติภาพสากล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดงานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ วันสันติภาพสากล กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม งานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ วันสันติภาพสากล กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และนักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย และรับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเหนือท่า ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการรับใช้สังคม โดยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและกระบวนการในการแจ้งความร้องทุกข์ การบังคับใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ในสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริง ปฎิบัติงานจริง จบออกไปเป็นบัณฑิตที่ทำงานรับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่อไป [cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”training-students” cs_gal_pagination=”On”]  

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป

ลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ ให้ความรู้กฎหมาย เรื่องการแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

ลงพื้นที่บ้านสี่แยกสามัคคี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่บ้านสี่แยกสามัคคี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่บ้านสี่แยกสามัคคี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการให้ความรู้กฎหมาย สิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.4-01

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายเล่มที่2

แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

คู่มือทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพราะทำให้ประชาชนได้เข้าใจกฎหมายเบื้องต้น รู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีคดีเกิดขึ้น ดังนั้น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงได้จัดทำคู่มือทางกฎหมายขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อได้เป็นคู่มือในทางกฎหมาย จัดพิมพ์ครั้งที่ 2  แจกในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี วันที่ 20 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่บ้านต่อเรือ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่ อบต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 22 ธันวาคม 2560

รับเรื่องจาก นางสมศรี พลเมือง ขอความช่วยเหลือกรณีที่รถกระบะชนจนได้รับความเสียหาย

รับเรื่องจาก นางสมศรี พลเมือง ขอความช่วยเหลือกรณีที่รถกระบะชนจนได้รับความเสียหาย

นางสมศรี พลเมือง ทำหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีที่รถกระบะชนจนได้รับความเสียหายเพื่อขอให้ศูนย์ช่วยเหลือ ฯ ประสานกับยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอค่าเยียวยา ค่ารักษาพยาบาล 7 พฤศจิกายน 2560 การให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของรถกระเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และติดต่อประสานงานกับยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย

ไฟฟ้าในพื้นที่ดับ

ชาวบ้านบ้านต่อเรือ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาขอความช่วยเหลือให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 การให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือติดต่อประสานงานการไฟฟ้าภาค (จ.นครศรีธรรมราช) ตอนนี้มีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โครงการบรรยายให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การแจ้งความร้องทุกข์ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ