คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีหน้าที่งานช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย  ดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านกฎหมายในลักษณะมีค่าตอบแทนการอบรมและให้บริการไม่มีค่าตอบแทน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายงานเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีหน้าที่งานช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย  ดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านกฎหมายในลักษณะมีค่าตอบแทนการอบรมและให้บริการไม่มีค่าตอบแทน