ช่วยคนลำบาก

นิติศาสตร์ มรส.ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเก็บข้อมูล ช่วยคนลำบาก ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบากเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

ผศ.นนทชัย  โมรา  คณบดีคณะนิติศาสตร์มอบหมายให้ ผศ.ภูภณัช  รัตนชัย บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิของรัฐอย่างเท่าเทียมกันต่อไป 

จากข้อมูลผู้ยากลำบากที่ไม่บัตรประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนาน 19 ราย แบ่งเป็นอำเภอไชยา 1 ราย อำเภอคีรีรัฐ 5 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอพระแสง 3 ราย อำเภอเคียนซา 4 ราย อำเภอวิภาวดี 1 ราย และอำเภอบ้านนาสาร 3 ราย