ขอแสดงความยินดี แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย