นิติศาสตร์ร่วมปลูกฝังสำนึกรักษาสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

S__26558508
เทพพร ฉิมพิมล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำนักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างความปรองดอง หลักสูตร “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง” ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นิติศาสตร์ร่วมปลูกฝังสำนึกรักษาสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
กระทวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง  ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการกปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของเยาวชนและกลุ่มผู้นำต่างๆซึ่งเป็นแกนนำในระดับพื้นที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปสู่ความรักสามัคคีปรองดองของคนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชน ร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สร้างสามัคคี”โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีและปรองดองความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักของชาติ

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ร่วมกันคิด ระดมสมอง เพื่อ “สร้างพลัง” โดยการปลูกฝังและสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ร่วมกันคิด  เพื่อ “สร้างสังคมปรองดอง” โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จาการร่วมกันคุย  ร่วมกันคิด  มาร่วมกันจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดอง
นิติศาสตร์ร่วมปลูกฝังสำนึกรักษาสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

และกำหนดศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณแนวชายแดนจังหวัดชุมพร และบ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม

Blog Attachment