คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดีแก่ นายวีรภัทร แซ่ด่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดีแก่ นายวีรภัทร แซ่ด่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13-25 ปี) ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566