คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยควรไปในทิศทางไหน”

จัดเสวนาทางวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยควรไปในทิศทางไหน”
✅ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ห้องฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฏิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และทางระบบออนไลน์ zoom meeting ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม สัมนาทางวิชาการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เรื่อง “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยควรไปในทิศทางไหน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกระบวนการยุติธรรม #ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ธีร์รัฐ บุนนาค ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์​ ภาค 1 พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และ รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
#คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “สถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม และมีทักษะเป็นวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”