คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ แก้ปัญหาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราโชบาย

บริการวิชาการ
         วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาทางกฎหมายพื้นที่ทับซ้อนน้ำตกภูริน บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ำตกภูริน ครั้งที่ 1 ” โดยฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้ทางกฎหมาย และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการมีส่วนร่วม หัวข้อ : ความสำคัญของเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยา มณีนาวา หัวข้อ :การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญทยา บุญเชิด หัวข้อ :การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก และหัวข้อ :การออกแบบร่วมกันของชาวบ้านในการใช้ประโยชน์ในเขตอุทยาน วิทยากรโดย : อาจารย์ ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์ นางนราวดี ถาวรานุรักษ์ และนางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป คณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจากนายเอนก รุ่งแดง กำนันตำบลคลองสระ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม