เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ ๑

ที่มาของหลักสูตร

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน ถ้าจะสอบเลื่อนชั้นยศเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จะต้องมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงวางแผนจัดทำหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน(กระบวนการยุติธรรม) และในการประกอบธุรกิจทั้งหลาย พ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ก็มีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะพิจารณาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงวางแผนจัดทำหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน(กฎหมายธุรกิจ)
เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะเวลา ๕ เดือน มี ๒ กลุ่มเรียน

๑)  กลุ่ม ก. กฎหมายเฉพาะด้าน (กระบวนการยุติธรรม) มีวิชาเรียน ดังนี้

–  กฎหมายอาญา ๑  (LLB0106)
– กฎหมายอาญา ๒  (LLB0208)
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑  (LLB0303)
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ (LLB0306)
– กฎหมายลักษณะพยาน (LLB0401)

๒) กลุ่ม ข. กฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายธุรกิจ)
– ระบบกฎหมายและหลักกฎหมายเอกชน  (LLB0๑๐๒)
– กฎหมายว่าด้วยองค์กรทางธุรกิจ  (LLB0๓๐๑)
– กฎหมายแรงงาน  (LLB๕๒๐๘)
– กฎหมายภาษีอากร  (LLB๕๒๐๙)
– กฎหมายธุรกิจ  (LLB๕๒๑๐)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ที่เข้าเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑)     คุณสมบัติทั่วไป

(๑.๑)      ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

(๑.๒)      มีความประพฤติดี

(๑.๓)      มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒) คุณสมบัติเฉพาะ

(๒.๑) กลุ่ม ก. กฎหมายเฉพาะด้าน (กระบวนการยุติธรรม) ผู้เข้าเรียนควรจะเป็นตำรวจชั้นประทวนสำเร็จปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือผู้สนใจกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

(๒.๒) กลุ่ม ข. กฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายธุรกิจ) ผู้เข้าเรียนควรมีประสบการณ์ในการทำงานในภาคธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร

1)กลุ่ม ก. กฎหมายเฉพาะด้าน (กระบวนการยุติธรรม) จำนวนที่รับสมัคร ๓๕ คน

2)กลุ่ม ข. กฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายธุรกิจ) จำนวนที่รับสมัคร ๓๕ คน

๑) รับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเอง   ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓) สอบคัดเลือกนักศึกษา(สัมภาษณ์) ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐– ๑๖.๐๐ น.
๔) ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๕) รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียนและปฐมนิเทศ  ๗ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๖) เปิดเรียน   ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

๑)  ค่าธรรมเนียมในการศึกษาระบบเหมาจ่าย กลุ่มเรียนละ ๑๖,๐๐๐ บาท/คน/หลักสูตร

๒)  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ๕๐๐ บาท (ชำระวันรายงานตัว)

๓)  กรณีลงทะเบียนเป็นรายวิชา อัตราค่าธรรมเนียนรายวิชาละ ๓,๕๐๐ บาท

 

สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  โดยสามารถสมัครได้ดังนี้

๑)สมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องสำนักงานคณะ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๒)สมัครทางอีเมล์  โดยดาวโหลดเอกสารใบสมัครทาง www.law.sru.ac.th และส่งมาได้ที่      e-mail : mayuret.kae@sru.ac.th

หมายเหตุ  ข้อ ๒)  จะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานถึงคณะนิติศาสตร์ ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๙๑๓๓๗๘, โทรสาร ๐๗๗-๙๑๓๓๗9, ๐๘-๑๒๗๐-๗๗๗๒

Icon

ใบสมัคร 146.50 KB 8 downloads

...