บัณฑิตทุกคนช่วย มรส. ได้ง่ายๆเพียงกรอกข้อมูลบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 เข้าปรับปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษาของตนเองที่  http://reg.sru.ac.th เมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระบบ สำหรับส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาขอให้ติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ประสานงานนางสาวปทิตตา  เมฆาสวัสดิ์  โทรศัพย์ 077 – 913 357