พัฒนาระบบ การบริหารจัดการคณะที่ยั่งยืนด้วยกระบวนการ “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)“

km
คณะนิติศาสตร์ มรส. พัฒนาระบบ การบริหารจัดการคณะที่ยั่งยืนด้วยกระบวนการ “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)“
          วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 ณ เกาะนกเภา โฮมสเตย์ ตำบลดอนสัก อำเภออำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดและเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของคณะ กิจกรรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านจัดการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และนำเข้าสู้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยแบ่งกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ออกเป็น3 กลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ใน 3 เรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลศ กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลศ และ กลุ่มที่ 3 การพัฒนาการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ และนำผลที่ได้นำเสนอ และอภิปรายผล เพื่อนำผลที่ได้ ไปสู่การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ และจะนำไปบรรจุในการจำทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ต่อไป